First Trustees - A.V.Charities

Sri.B.Thirugnanam Pillai,
Anbanathapuram
Sri.S.Rathinam Pillai,
Pallavarayapet
Sri.T.Sadayappa Pillai,
Pallavarayapet
Sri. R. K. Subramania Pillai,
Karugudy
Sri.S.Somasundaram Pillai,
Enathimangalam
Sri.N.Panchanatham Pillai,
Kanganamputhur